Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

 • English
 • Polski
SEVESO – ZZR

SEVESO - ZZR

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Śląskie Centrum Logistyki jest spółką akcyjną, w której większościowe udziały posiada Miasto Gliwice. Prowadzącym zakład jest Prezes Zarządu Jerzy Zachara. Funkcję nadzoru pełni rada nadzorcza składająca się pięciu członków.

Adres zakładu: Ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice

2. Przepisy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Potwierdza się, że Śląskie Centrum Logistyki S.A. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, Prawa Ochrony Środowiska, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom. Śląskie Centrum Logistyki S.A. jest zakładem zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

3. Opis działalności zakładu.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. jest operatorem logistycznym świadczącym usługi w zakresie rozładunków, załadunków, przeładunków oraz składowania towarów klasyfikowanych jako towary przemysłowe, w tym towary niebezpieczne w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych ADR, jak również i takich, których znajdowanie się w zakładzie może klasyfikować zakład do zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. nie posiada instalacji produkcyjnych oraz innych urządzeń technicznych lub przemysłowych zawierających substancje niebezpieczne. Zakład nie prowadzi konfekcjonowania (rozlewania, napełniania) towarów niebezpiecznych, a jedynie ogranicza się do rozładunków, załadunków, przeładunków oraz składowania towarów niebezpiecznych w oryginalnych, zamkniętych, szczelnych opakowaniach.

Towary składowane są w następujących opakowaniach:
• Duże pojemniki przewozu luzem (DPPL 31H1, 31A1) z tworzywa sztucznego oraz metalowe o pojemności 1000 L.
• Beczki (bębny) z tworzywa sztucznego oraz metalowe (1A1, 1A2, 1H1, 1H2) o pojemności do 220 L.
• Kanistry z tworzywa sztucznego(3H) o pojemności do 60 L.
• Worki z papieru wielowarstwowego oraz tworzywa sztucznego dla towarów sypkich ( 5H, 5M) o masie do 1000 kg (BIGBAG)

Towary niebezpieczne składowane są w specjalistycznym magazynie oznaczonym literą „ J ”.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Śląskiego Centrum Logistyki S.A. do zakładu o zwiększonym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

A. Substancja decydująca o zaliczeniu Śląskiego Centrum Logistyki S.A. do zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Magazynowaną substancją jest składnik używany przy produkcji pianki poliuretanowej i elementów wygłuszenia dla branży automotive. Produkt składowany jest w oryginalnie zamkniętych, szczelnych, bębnach metalowych o wadze 230 kg/sztuka.

Składowany produkt jest ostro toksyczny kategorii 1. Wdychanie uwolnionego produktu z opakowania grozi śmiercią. (Acute Tox.1 H330).

Wyklucza się możliwość przedostania uwolnionej z opakowania substancji poza budynek magazynu.

W warunkach pożaru magazynu mogą wydzielać się drażniące i toksyczne pary i gazy: tlenki węgla, tlenki azotu, cyjanowodór, izocyjaniany.

Ilość składowanej substancji nie przekroczy ilości klasyfikujących ŚCL S.A. do zakładów dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (również z uwzględnieniem innych substancji w grupach sumowania).

Śląskie Centrum Logistyki S.A. nie planuje działać jako zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

B. Pozostałe składowane substancje niebezpieczne.

Wśród pozostałych składowanych substancji niebezpiecznych znajdują się produkty wykorzystywane w przemyśle lakierniczym, automotive, galwanicznym, tworzyw sztucznych, czyli:

– farby, lakiery, rozpuszczalniki,
– kleje, mastyki, uszczelniacze, woski,
– produkty używane w procesie galwanizacji i wytrawiania metali,
– surowce do produkcji farb,
– baterie Li-Ion,– żywice, tworzywa sztuczne,
– alkohole.

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z analizy ryzyka awarie, których skutkiem byłby wyciek substancji nie powinny swym skutkiem objąć terenu poza działalnością zakładu. Jednak w  warunkach pożaru magazynu mogą wydzielać się drażniące i toksyczne pary i gazy: tlenki węgla, tlenki azotu, cyjanowodór, izocyjaniany.

Dla pracowników ŚCL S.A.

 1. Ostrzeganie

Ostrzeganie pracowników zakładu odbywać się będzie przy udziale:

- akustycznego i świetlnego  system sygnalizacji pożarowej, 

- wewnętrznej sieci teleinformatycznej.

 1. Postępowanie

Wytyczne sposobu postępowania pracowników zakładu (w przypadku jeśli nie można wdrożyć postanowień „instrukcji w zakresie postępowania awaryjnego”):

 • unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego lub chemicznego,
 • nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia, nie wchodź w obszar występowania zadymienia lub par,
 • zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru do miejsca zbiórki do ewakuacji lub innego miejsca wskazanego przez kierującego działaniem ratowniczym,
 • oddalając się powiadom jak największe grono współpracowników przy użyciu telefonu komórkowego.

Dla sąsiedztwa ŚCL S.A.

 1. Ostrzeganie

Ostrzeganie sąsiedztwa zakładu odbywać się będzie przy udziale:

-  Sieci teleinformatycznej -  powiadomienie zgodnie z wskazanymi przez sąsiedztwo zakładów wytycznymi:

PCC INTERMODAL:

Dyrektora terminala 667 651 281

Kierownika Sekcji Terminalowej 667 651 289

Kierującego zmianą 32 722 08 02 / 32 3018472

IMPERIAL Logistics Sp. z o.o.

Kierownika Magazynu 32 33 01 630 / 503 196 202

SILS CENTRE GLIWICE Sp. z o.o.

Kierownika Operacyjnego  603 952 337

Koordynatora Budynku  603 199 385

Kierownika Działu Administracji 601 410 658

Kierownika Działu Projekty 691 506 667

MARINA GLIWICE przystań motorowodna

Udostępniane kontaktowe numery telefonów 608 010 383 / 601 444 335

Powiadomienie ochrony na terenie ŚCL S.A. i wyegzekwowanie aby skutecznie ochroniarz dotarł do użytkowanych obiektów i powiadomił o wystąpieniu awarii przemysłowej.

 1. Postępowanie

Wytyczne sposobu postępowania sąsiedztwa zakładu:

 • unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego lub chemicznego,
 • nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia, nie wchodź w obszar występowania zadymienia lub par,
 • zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru jak najdalej od miejsca zdarzenia,
 • oddalając się powiadom jak największe grono współpracowników przy użyciu telefonu komórkowego,
 • ewakuuj się do odpowiedniego miejsca zbiórki lub innego miejsca wskazanego przez kierującego działaniem ratowniczym.

Dla Społeczeństwa

 1. Ostrzeganie

Ostrzeganie Społeczeństwa  może odbywać się przy udziale:

- systemów nagłośnienia służb ratowniczych,

- syren alarmowych Obrony Cywilnej,

- informacji w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych.

 1. Postępowanie

Wytyczne sposobu postępowania społeczeństwa:

 •  unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego lub chemicznego,
 •  nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia, nie wchodź w obszar występowania zadymienia lub par,
 •  stosuj  się do poleceń i instrukcji ogłaszanych przez prowadzących działania ratowniczo ‐ gaśnicze i porządkowe,
 •  zabierz do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach,
 •  pozamykaj okna,
 •  zawiadom sąsiadów,
 •  włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 •  wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • pozostań w stanie umożliwiającym szybkie opuszczenie miejsca przebywania,

w przypadku braku osób wydających polecenia i instrukcje – postępuj  zgodnie z poleceniami przekazywanymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Wykaz telefonów alarmowych w przypadku zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

- Państwowa Straż Pożarna tel. 998 lub 112

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach tel. 32 201 76 16

- Centrum Ratownictwa Gliwice tel. 32 231 98 76 lub 501 140 480